Various Examination Results
2nd Sem MA Sanskrit (2019-21), 1st Sem B.Lib (2020-21), 2nd Sem B.Lib (2020-21), 1st Sem MSc Botany (2020-22), 2nd Sem MA English (2019-21), 1st Sem MA Political Sciences (2020-22), 1st Sem MSc CBB (2020-22), 4th Sem MA New Media (2019-21), 2nd Sem B.VoC MC (2020-23)

22-09-2021 20:31:06

Detail:

.